Wedstrijd reglement 2021


1.Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
Overtreding van dit reglement, wettelijke en /of of andere bepalingen leidt tot uitsluiting van verdere
deelname.
2.De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning voor de plaats waar de wedstrijd wordt
gehouden.
3.Het vistuig op de Weth.Slitsvijver bestaat uit een vaste hengel van maximaal 9,5 meter (zomercompetitie) en
(wintercompetitie) met een lijn, voorzien van een uitgelode dobber en enkelvoudige
haak. Hengel en lijn tezamen maximaal 13 meter. Bij wedstrijden in “het kanaal” mag
gevist worden met een hengel naar keuze.
4.Aas keuze is vrij, met uitzondering van aardappel,vers de vase, dood visje, stukje vis, spinners,twisters, jigs,
lepels en dergelijke. Het tijdens de wedstrijd in het bezit hebben, alsmede het gebruik van gekleurde maden,
vers de vase en of ander lokvoer waaraan (schadelijke) stoffen zijn toegevoegd en het gebruik van een
katapult is verboden Bij overtreding van deze regel wordt men uit de wedstrijd genomen en
gediskwalificeerd
5.Door loting worden de even c/q de oneven nummers toegewezen. Men mag geen nummers verplaatsen en
men moet recht voor / achter het nummer plaatsnemen waarbij in bepaalde gevallen een afwijking van
maximaal 1meter naar links of rechts is toegestaan.M.u.v. de alleen bij officiele wedstrijden toegestane .

leefnetten is het verboden plateaus, hengelsteunen of andere voorwerpen in het water te plaatsen.
6.Optuigen en peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan, evenals het klaarzetten van opgetuigde
hengels .Maar er mag geen hengel voorzien van aas in het water liggen voor het eerste signaal.
7.Het eerste signaal betekent toestemming om te voeren en aanvang wedstrijd.Voeren is de gehele wedstrijd
wedstrijd toegestaan. Het tweede signaal impliceert einde van de wedstrijd .
7b Wegen van de vis wordt gedaan door 3 personen te weten de weger –schrijver en de visser.
8 Men mag maximaal 250 gram droog voer of maximaal 400 gram al natgemaakt voer in bezit hebben. Bij de
wedstrijden op het kanaal geldt deze regel niet.
Met mate bijvoeren met maden, mais,pallets en casters is tot nader orde toegestaan.
9 .Vis, welke meetelt voor de uitslag, moet in een leefnet worden bewaard. Paling, snoekbaars en snoek tellen
niet mee en moeten direct teruggezet worden..
Deelnemers dienen de gevangen vissen zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminkingen ontstaan
en de vissen onbeschadigd teruggezet kunnen worden.
Alleen levend aangeboden gevangen vissen tellen mee voor de uitslag .max 20 kg per leefnet zonodig tweede leefnet gebruiken. Boven 20 kg in een net wordt niet geteld.
10 .Er wordt gevist op gewicht, mochten meerdere personen gelijk eindigen, dan krijgt degene met de meest
gevangen vis de hogere positie.
Bij jeugd wedstrijden gelden dezelfde regels als bij de senioren.
11.Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden.Deze bepaling geldt niet voor de
deelnemers aan jeugd wedstrijden.
12 De wedsrijd commissie heeft ten alle tijde het recht het aas, voer,leefnet en alle andere attributen te (doen)
controleren. Iedere poging tot bedrog of misleiding alsmede onsportief of aanstootgevend gedrag leidt
tot onmiddellijke diskwalificatie.
13.Puntentelling is eerste 1 punt, tweede 2 punten,derde 3 punten enz.Om voor rangschikking in aanmerking te
komen moet een deelnemer minimaal twee uur aan de wedstrijd hebben deelgenomen.Deelnemers die geen vis hebben gevangen krijgen een punt meer dan de laagst geklasseerde ,.
Voor de jeugdwedstrijden gelden dezelfde regels als bij de senioren.
14 Op de wedstrijddagen worden er geen dagvergunningen uitgegeven
15.Deelnemers moeten minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Daarna is inschrijven niet meer mogelijk.
16.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd commissie.
17.Omtrent geschillen over de uitleg / toepassing van dit reglement kan beroep aangetekend worden bij het
bestuur dat gehouden is een onderzoek in te stellen en de bevindingen mee te delen aan betrokkenen .
18.Men dient vervuiling van water en oevers, alsmede beschadiging van dat laatste te voorkomen. Men
dient zich te onthouden van handelingen die zouden kunnen leiden tot het verstoren van flora en / of fauna.
19.Alle kosten voortkomende uit herstel van door de deelnemer veroorzaakte beschadigingen, van welke aard
dan ook, kunnen op hem / haar worden verhaald.
20.Deelname aan een wedstrijd geldt als bewijs, dat de deelnemer kennisgenomen heeft van de gesteld.