Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAADEN HSV DE MIDDENPEEL.

1.De volledig ingevulde en ondertekende vergunning dient desgevraagd ter inzage te worden gegeven aan de met controle belaste ambtenaren en aan personen, die door het bestuur als controleur zijn aangewezen en zich als zodanig kunnen legitimeren.

Controleurs hebben het recht bij geconstateerde overtredingen de VISpas, de lijst van viswateren en/of andere vergunningen, uitgegeven door de vereniging zelf, of namens anderen, in te nemen.

2. Behalve aan deze algemene algemene bepalingen zijn vergunninghouders ook verplicht zich te houden aan door het bestuur duidelijk bekendgestelde aanvullende maatregelen zoals bv. borden met “visverbod” en dergelijke.

3..Er mag door vergunninghouders gevist worden met maximaal 2 (twee) hengels , al dan niet voorzien van opwindmechanisme en ten hoogste drie 1, 2 of drietandige haken.

Peuren is niet toegestaan.

4. Geen vergunnung is vereist voor jongeren tot en met 14 (veertien) jaar, die vissen met 1 (een) hengel onder directe begeleiding van een lid van de vereniging met de geldige vergunning(en). Hierbij is het betrokken lid volledig verantwoordelijk voor de gedragingen en handelingen van de jongere(n). Zie ook 11, 12en 13 onderstaand..

Tenzij anders bepaald door het bestuur, geldt deze uitzondering voor maximaal twee jongeren per lid per keer.

5.. In de periode 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag niet gevist worden met een stukje vis, slachtproducten,alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm.,of een dood visje.

Van 1 maart tot en met de laatste zaterdag in mei is “snoeken” verboden en van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag niet specifiek op baars en snoekbaars gevist worden.

6.Vissen met een levend visje als aas is nooit toegestaan evenals het gebruik van andere gewervelde dieren als zoogdieren,vogels,reptielen en amfibien.

Wormen en ongekleurde maden zijn als aas wel toegestaan.

7. Nachtvissen, te weten tijdens de periode tussen 2 (twee) uur na zonsondergang en 1 (een) uur voor zonsopgang is niet toegestaan., ook niet als men in bezit is van een door een

andere instantie afgegeven nachtvistoestemming.

Aan of bij het viswater mag niet overnacht worden. Het stoken van vuur, barbeque e.d. is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan en kan reden zijn voor intrekking van de vergunning(en).

8.Per dag mag men niet meer dan 250 gram droog , niet kunstmatig gekleurd, lokvoer in bezit hebben.Voeren met aardappel en vissen met een drijvende vlok, korst en dergelijke is verboden, evenals het gebruik van een katapult. Ook vooraf voeren door middel van z.g.n. “voersessies” is niet toegestaan.

9.Men dient de gevangen vis zodanig te onthaken, dat geen verminkingen ontstaan en de vis onbeschadigd teruggezet kan worden. Er mogen geen vissen meegenomen worden.

In het kader van dierenwelzijn en ter voorkoming van onnodige beschadigingen moeten alle gevangen vissen, direct worden teruggezet. Leefnetten of andere bewaarmiddelen zijn dus niet toegestaan. Alleen met officiele toestemming van het bestuur mag van deze regel afgeweken worden.

10.Er mag alleen vanaf de aangegeven visplaatsen gevist worden.Voerboten zijn alleen toegestaan indien men er een geldige verenigings vergunning voor heeft. Het gebruik ervan mag andere hengelaars niet storen of hinderen (te dichtbij of over lijnen varen)

Bij het vissen met de werphengel, dient men zodanig in te gooien, dat andere hengelaars er geen hinder van ondervinden (b.v.recht vooruit).

Hengelsteunen, plateaus of enigerlei andere voorwerpen, mogen niet in het water geplaatst worden.

11.Tijdens officiele, door of namens de vereniging georganiseerde, wedstrijden mogen alleen de wedstrijd deelnemers gebruik maken van het viswater. Dagvergunningen zijn dan niet geldig en de in punt 3 genoemde ontheffing is ook niet van toepassing.

Tijdens jeugdwedstrijden kan de wedsrijdcommissie een deel van het water vrijgeven voor andere vissers waarbij, zonder uitdrukkelijke toestemming van deze commissie geen werphengels, pickers ed. gebruikt mogen worden. In dit geval zijn dagvergunningen geldig en is het gestelde in punt 4 van toepassing.

12.Men vist te allen tijde op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden. De vereniging, de federaties en de eigenaar van het viswater aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid.

13. Men is gehouden vervuiling van water en oevers, alsmede beschadiging van oevers,de omgeving en persoonlijke eigendommen te voorkomen.

Men men dient zich te onthouden van alle gedragingen en handelingen welke zouden kunnen leiden tot het verstoren van flora en fauna en het visplezier van anderen.

14.Alle kosten voortkomend uit het herstel van geconstateerde beschadigingen kunnen op de vergunninghouder verhaald worden.

15.Overtredingen, van welke aard dan ook, kunnen leiden tot intrekking van de vergunning (en) en mogelijke verdere sancties c/q acties door het bestuur.

16.Deze algemene bepalingen zijn deel van de vergunning en overtreding ervan staat gelijk aan het vissen zonder vergunning en is dus strafbaar.

Middels bezit van de vergunning geeft de vergunninghouder aan bekend te zijn met de gestelde voorwaarden.